طراحی و ساخت انواع کوره های تحت در ابعاد و سایزهای مختلفخلا شامل:

·         ذوب القایی تحت خلاء

·         عملیات حرارتی تحت خلاء

·         بریزینگ تحت خلاء

·         زینترینگ

·         کوره خلاء و فشار