همکاران ما

شرکت تکوين پژوه مهام به عنوان عضو و مورد تائيد سازمان ها و نهادهای ذيل ميباشد:

اتحاديه ماشين ساز و فلز تراش
پارک فناوري پرديس
انجمن خلاء ايران
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو
معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري